Үндсэн мэдээлэл

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дугаар. Зөвхөн арын тоог оруулна.

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дундаж.
Дундаж бодохдоо: Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээнд бичигдсэн үндсэн (Сонгон судласан болон шалгалтын дүнг үндсэн хичээлд тооцохгүй) хичээлүүдийн арифметик дунджийг оруулна.

Ерөнхий шалгалт
Бүртгэлийн дугаар Оноо Гүйцэтгэл
Нэмэлт мэдээлэл
Шаардлагатай үед холбоо барих утасны дугаар байна.
Шаардлагатай үед таныг төлөөлүүлэн холбоо барих боломжтой Улаанбаатар хотод байнга амьдран суудаг нэг хүний нэр, утасны дугаар бичнэ үү.
Бүргэлийн нөхцөл