ШИНЭ ИРГЭНШИЛ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БОЛОН МСҮТ-ИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ


“Шинэ иргэншил” ДС-ийн захирлын 2018 оны

04 сарын 12-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалын хавсралт

 

Шинэ Иргэншил Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны

 хичээлийн жилийн элсэлтийн журам

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1       БШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 тоот тушаалаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”, БСШУС-ын сайдын 2018 оны А/194 дүгээр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалыг тус тус үндэслэн боловсруулсан энэхүү журмыг баримтлан ШИДС оюутан элсүүлэн суралцуулах болно.

1.2       Оюутан элсүүлэх ажлыг тус сургуулийн захирлын тушаалаар баталсан элсэлтийн комисс зохион байгуулна.

1.3       ШИДС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт Улаанбаатар хот болон орон нутгаас элсүүлэх элсэгчийн хяналтын тоо болон босго оноог Удирдах зөвлөл тогтооно.

1.4       Аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн эрэлт хэрэгцээ, захиалга, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яамны тогтоосон элсэгчдийн хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.

1.5       Элсэлтийн комисс нь элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, оюутан элсүүлэх арга хэлбэр, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам, элсэгчдийн материалыг шалгах болон ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулан авах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг зохицуулах болно.

1.6       Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын консорциумын /МИДСК/ 2018 онд аймаг орон нутгаас оюутан элсүүлэх журмыг баримтлан МИДСК-аас томилогдсон элсэлтийн комисс зохион байгуулна.

 

Хоёр. Зохион байгуулалт

 

2.1       Тус сургуульд элсэх хүсэлтэй иргэн энэхүү журмын 3.4-т заасан ерөнхий шалгалт   (ЕШ) өгнө.
 

2.2       Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн мэргэжлээр суралцах хүсэлтэй иргэний өргөдлийг сургуулийн элсэлтийн комисс хүлээн авч, зохих хяналтын тоонд багтаан шалгаруулалт хийнэ.
 

2.3       ЕШ-ыг БСШУСЯ-аас эрх олгосон хөндлөнгийн байгууллага эрхэлнэ.

 

2.4       Энэхүү журам болон элсэлтийн ажлын зохион байгуулалтын талаарх шаардлагатай мэдээлэл болон цахим бүртгэлийн талаарх мэдээллийг “Шинэ иргэншил” дээд сургуулийн вэб хуудас www.nci.edu.mn, БСШУСЯ-ны www.education.mn, боловсролын үнэлгээний төвийн www.eec.mn сайтаас танилцаж болно.

 

 

Гурав. Элсэгчдэд тавих шаардлага, авах шалгалт ба шалгаруулалт

 

3.1       ШИДС-д элсэгчид мэргэжлийн онцлогоос хамааран нийгмийн тухай мэдлэг, математик, монгол хэл, Монгол Улсын түүх, эсвэл гадаад хэлний хичээлээр шалгалт өгсөн байна.

 

3.2       Ерөнхий шалгалтын 480 ба түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд элсэгч нь бүртгүүлэх эрхтэй.

 

3.3       Тус сургуульд элсэгч бүрэн дундаас доошгүй боловсролтой байна.

 

3.4       Дээд боловсролтой иргэн хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших, дипломын боловсролтой, тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийг төгссөн иргэн, мэргэжлийнхээ дагуу бакалаврын хөтөлбөрийн үндсэн болон цагийн сургалтад ЕШ-гүй элсэн суралцаж болно.

 

3.5       Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн, улс орнуудад нийтлэг хүлэн зөвшөөрөгддөг шалгалтын оноог Боловсролын үнэлгээний төвөөр дүйцүүлэн тооцуулж, дүйцүүлсэн батламж авсан иргэнийг тус сургуульд шууд элсүүлэн суралцуулж болно. 

 

3.6       Гадаад улсаас ижил түвшний дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас тус сургуульд шилжин суралцаж буй иргэн ЕШ-гүй элсэн суралцаж болно.

 

3.7       Доор дурдсан мэргэжлийн чиглэлүүдийг харгалзан хүснэгтэд заасан аль нэгэн хичээлийн ЕШ-ыг зохих онооны дагуу өгсөн байна. Үүнд:

 

Хөтөлбөрийн чиглэл

ЕШ

Босго оноо

1

Менежмент ба удирдахуй

 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Зочид буудал зоогийн газрын менежмент,
 • Хүний нөөцийн менежмент,
 • Маркетингийн менежмент,
 • Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний, менежмент

Математик,

Гадаад хэл

480

2

Албан хэргийн менежмент

Монгол хэл,

Математик

 

480

3

Иргэншил судлал

Түүх,

Гадаад хэл

 

480

4

Багш, нийгмийн ухаан

Багш, сургуулийн өмнөх насны

Багш, бага ангийн

 

Математик ,

Нийгмийн ухаан

480

5

Нягтлан бодох бүртгэл

Татварын нябо-хяналт

Банкны менежмент

Математик,

Гадаад хэл

 

480

 

Дөрөв. Өргөдөл хүлээн авах

4.1       “Шинэ иргэншил” дээд сургуульд элсэхийг хүсэгчийн өргөдөл, эсээ, материалыг “Шинэ иргэншил” дээд сургуулийн элсэлтийн комисст өөрийн биеэр хүргэх бөгөөд хөдөө орон нутгаас элсэхийг хүсэгчид МИДСК-аас томилогдсон комиссоор дамжуулан ирүүлнэ.

4.2       Элсэхийг хүсэгч өөрийн гараар бичсэн өргөдөлдөө: товч намтар, ам бүлийн байдал, эцэг эх хаана ямар ажил, алба эрхэлдэг, ямар мэргэжлээр элсэх, уг мэргэжлийг сонгосон шалтгаан, мэргэжлийн чиглэлээр уралдаан тэмцээн, олимпиадад үзүүлсэн амжилт, ЕШ-ыг хэрхэн өгсөн, сургалтын төлбөрийг хэн хариуцах талаар бичиж, буцах хаяг, холбоо барих утас, е-mail хаягаа тодорхой бичсэн байна.  Элсэхийг хүсэгч нь өөрийн биеэр ирж бүртгүүлсэн тохиолдолд өргөдөл бичихгүй байж болно.

4.3       Боловсролын гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхний хуулбар, чээж зураг 2%, зэрэг материалыг бүрдүүлж өргөдөлд хавсаргасан байна. Бүртгэлийн хураамж  5000 төгрөгийг Голомт-1 банк дахь “Шинэ иргэншил” дээд сургуулийн 1102102604 тоот дансанд тушаасан орлогын мэдүүлгийн хамт ирүүлнэ.


Тав. Элсэхийг хүсэгчдийг шалгаруулах ба бүртгэх

5.1       Элсэгчдэд тавих шаардлагыг хангаж, шалгалт өгч тэнцсэн хүмүүсээс шалгаруулалт хийхдээ ЕШ-ын онооны нийлбэр дээр боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог нэмсэн онооны нийлбэрээр жагсаалт хийж, удирдах зөвлөлийн тогтоосон хяналтын тоонд багтаан шалгаруулна.

5.2       Элсэгч өөрийн суралцах бэлтгэл авьяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн эсээ бичиж элсэлтийн комисст хүргүүлнэ.

5.2       Тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг сургуулийн вэб-д 8-р сарын 25-ны дотор байрлуулан зарлана.

5.3       Тус сургуульд элсэх оюутны хяналтын тоонд багтаж шалгарсан хүмүүст суралцах эрхийн бичгийг 7-р сарын 5-аас  8-р сарын 30-ны дотор олгоно.

5.4       Шалгарагсад эрхийн бичиг авахдаа дараах материал бүрдүүлсэн байна.

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт /эх хувь/
 • ЕШ-ын дүнгийн тодорхойлолт
 • Сурагчийн хувийн хэрэг /ажиллагсад нийгмийн даатгалын дэвтэр/
 • Иргэний үнэмлэх
 • Чээж зураг 2%

 

 1.       Холбоо барих хаяг:

Шинэ иргэншил дээд сургууль

Нэгдсэн үндэстний гудамж-6

/Сангийн яамны хойд талд/

Утас: 327198, 330195, 99718490, 99119024

Мэйл: ncinstitute@mongol.net

Вэб: www.nci.edu.mn

Зургаа. Сургалтын төлбөр

6.1       ШИДС-ийн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 04-р сарын 09-ний тогтоолыг үндэслэн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр:

 

 

Мэргэжлийн зэрэг, ангиуд

Анги тус бүрд ноогдох сургалтын төлбөрийн хэмжээ  төгрөгөөр

I ангид элсэгчид

II ангид элсэгчид

III ангид элсэгчид

IV ангид элсэгчид

1

Бакалаврын үндсэн анги

1700 000

1700 000

1700 000

1700 000

2

Бакалаврын цагийн анги

1500 000

1400 000

-

-

3

Бакалаврын эчнээ анги /бямба-2,5 жил/

1700 000

1700 000

850 000

-

4

Магистрын ангид

1500 000

750 000

 

 

6.2       Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг 9 сарын 1-ний дотор төлж барагдуулах үүрэгтэй.

6.3       Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт:

Төлбөр төлөх хугацаа

Хөнгөлөлтийн дүн

1

2018 оны 09 сарын 01-ны дотор

/100% төлбөл/

100 000

2

Шинэ Иргэншил МСҮТ-ийн суралцагч бакалаврын сургалтад дэвшин суралцахад 1-р курсийн нийт төлбөрөөс 

100 000

3

ЕШ-ын босго оноо 600-аас дээш өгсөн бол 1-р курсийн төлбөрөөс  /20%/

280 000

4

 

 

Улсын олимпиадад эхний гурван байрт шалгарсан, ОУ-ын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн /20%/

280 000

Долоо. Оюутанд үзүүлэх тэтгэлэг тусламж

7.1       Шинэ Иргэншил Дээд сургууль дараах тэтгэлэг, тусламж болон хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

 • Шинэ Иргэншил дээд сургуулийн тэтгэлэг /сар бүр 70 000 /
 • Төрөөс оюутанд олгодог бүх төрлийн хөнгөлөлт
 • БСШУСЯ-аас тогтоосон улс, аймаг, хотын хэмжээний уралдаан тэмцээнд оролцож шагналт байр эзэлсэн амжилт гаргасан оюутанд төлбөрийн хөнгөлөлт 20%
 • “А” үнэлгээтэй суралцсан оюутан суралцагчдад дараах төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

1

Нэг улирал “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

15%

2

Хоёр улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

25%

3

Гурван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

35%

4

Дөрвөн улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

45%

5

Таван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

55%

6

Зургаан улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дөрөвдүгээр курст нь нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

100%

7

Өөрийн сургуулийн МСҮТ-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь (хоёрдугаар улирлаас дээрх үзүүлэлтийг харгалзана)

100%

8

Бусад МСҮТ болон ЕБС-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

20%