ЭЛСЭЛТИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ


2018-2019 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт. 

Төлбөр төлөх хугацаа

Хөнгөлөлтийн дүн

1

2018 оны 09 сарын 01-ны дотор

/100% төлбөл/

280 000

2

2018 оны 09 сарын 01-ны дотор

/50% төлбөл/

100 000

3

2019 оны 01 сарын 05-ны дотор

/үлдэгдэл төлбөрөө төлбөл/

100 000

4

Шинэ Иргэншил МСҮТ-ийн суралцагч бакалаврын сургалтад дэвшин суралцахад 1-р курсийн нийт төлбөрөөс /20%/ 

280 000

5

ЕШ-ын босго оноо 600-аас дээш өгсөн бол 1-р курсийн төлбөрөөс  /20%/

280 000

6

Улсын олимпиадад эхний гурван байрт шалгарсан, ОУ-ын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн /20%/

 

280 000

Долоо. Оюутанд үзүүлэх тэтгэлэг тусламж

7.1       Шинэ Иргэншил Дээд сургууль дараах тэтгэлэг, тусламж болон хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

  • Төрөөс оюутанд олгодог бүх төрлийн хөнгөлөлт
  • БСШУСЯ-аас тогтоосон улс, аймаг, хотын хэмжээний уралдаан тэмцээнд оролцож шагналт байр эзэлсэн амжилт гаргасан оюутанд төлбөрийн хөнгөлөлт 20%
  • “А” үнэлгээтэй суралцсан оюутан суралцагчдад дараах төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

1

Нэг улирал “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

15%

2

Хоёр улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

25%

3

Гурван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

35%

4

Дөрвөн улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

45%

5

Таван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

55%

6

Зургаан улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дөрөвдүгээр курст нь нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

100%

7

Өөрийн сургуулийн МСҮТ-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь (хоёрдугаар улирлаас дээрх үзүүлэлтийг харгалзана)

100%

8

Бусад МСҮТ болон ЕБС-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

20%